Categorieën

Begeleid Wonen

Bij Wooninitiatief Waalre zijn regelmatig mogelijkheden voor nieuwe bewoners. Neem vooral contact op  of kijk op de nieuwspagina voor de meest recente informatie.

Wooninitiatief Waalre is opgericht door een groep ouders uit Waalre en omliggende gemeenten, die de zorg hebben voor een jongvolwassene met een lichte verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autismespectrum.
Deze groep ouders heeft het initiatief genomen om, met ondersteuning van MEE  Zuidoost Brabant woonprojecten voor hun  jong volwassen kinderen op te zetten in de gemeente Waalre. Hiervoor werd in 2010 een startsubsidie verkregen uit het Combifonds van de provincie Noord-Brabant en werd het eerste project gestart: een vijftal kamers in de boerderij de Rooische Hoeve werden geschikt gemaakt voor begeleid wonen.

Op 1 september 2014 is Wooninc op verzoek van WIW begonnen met de bouw van 10 appartementen op het Brabantia terrein in Waalre, het tweede project ging van start. De oplevering van de appartementen vond medio 2015 plaats en de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten en de tuin waren niet mogelijk geweest zonder de steun van onze partners en sponsoren. Omdat er regelmatig bewoners uitstromen naar andere woon en leefvormen is er ook ruimte voor nieuwe bewoners en om continuïteit te waarborgen werken we daarbij met een wachtlijst. Als u interesse hebt in wonen via WIW, kijkt u dan naar de plaatsingsprocedure op de documenten pagina en geeft u zich als u denkt in aanmerking te komen s.v.p. op bij de contactpersoon van WIW.  U komt dan bij doorstromen van een van de huidige bewoners op volgorde van aanmelding op de wachtlijst in aanmerking voor begeleid wonen in de Lakkerij.
Voor de uitvoering van de voorgenomen projecten is de (ANBI) stichting WIW projecten opgericht. De verslagen van de stichting vindt u ook op onze documenten pagina hieronder.

Op de  documentenpagina kunt u het  reglement van de geschillencommissie en het klachtenreglement raadplegen. Hieronder geven we informatie over de mogelijkheid om gebruik te maken van een klachtenregeling of de hulp van een vertrouwenspersoon in te roepen.

Klachtenregeling:

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg (KPZ). U start dan nog geen procedure op.

Zie bij reglementen voor welke klachten wij een contract met Klachtenportaal Zorg hebben.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Welke klachtenprocedure is er ook alweer?

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Bestaat uit:

  • Een klachtenprocedure en/of bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • Toegang tot de Geschillencommissie KPZ, voor een bindende uitspraak over een behandelde klacht. U kunt de klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie als u niet tevreden bent over de door ons geboden oplossing na het doorlopen van de klachtenprocedure.

Wkkgz zorg is alle zorg, denk aan Wlz en Pgb zorg. Uitgesloten is onvrijwillige/gedwongen zorg (hier gelden Wzd en Wvggz. Deze laatste vorm van zorg wordt niet verleend bij ons initiatief. Mocht dat toch van onverhoopt van toepassing dan kunt u ook bij KPZ terecht.

Vertrouwenspersoon:

Fons van den Heuvel is  onze onafhankelijke vertrouwenspersoon voor de bewoners. Hij heeft een andere rol dan een klachtenfunctionaris.

Hij helpt bewoners die vertrouwelijk iets willen vertellen waar zij niet met anderen over kunnen praten. Het kan gaan over verschillende zaken bijvoorbeeld problemen op het werk, omgaan met vrienden, medebewoners, ouders, begeleiders, bestuur, kennissen, grensoverschrijdend gedrag van anderen etc.

De vertrouwenspersoon helpt hen op weg. Hij  heeft een geheimhoudingsplicht en onderneemt geen actie zonder toestemming van de bewoners. De bewoner houdt zelf de regie en bepaalt wat er gebeurt. De vertrouwenspersoon is slechts adviseur.

De vereniging  WIW

Naast de stichting WIW is er de vereniging WIW. Alle ouders van huidige en aanstaande bewoners van de appartementen in Brabantia dorp zijn lid van de vereniging. Ze ondersteunen de stichting door het opzetten van werkgroepen die verschillende noodzakelijke taken op zich nemen. Op dit moment zijn de evaluatie van begeleiding door de werkgroep zorg en de werkgroep PR, die ondersteunt bij het maken van folders, het schrijven van teksten en het onderhoud van de website actief. Ook wordt van alle ouders betrokkenheid bij het onderhoud van de gezamenlijke ruimte en de tuin verwacht. Gezamenlijke betrokkenheid is essentieel voor de continuïteit van het ouderinitiatief en we verwachten daarom ook expliciet inzet van de familie of verzorgers.

Naast deze inzet vraagt WIW van de ouders dat ze de visie op zorg onderschrijven. 
Onze visie berust op het gezamenlijk inkopen van zorg en begeleiding met daarbij voor alle bewoners een individueel plan. Dat betekent ook dat we daarbij uitgaan van een zo zelfstandig mogelijk functioneren van de bewoners. We verwachten dat ze werk of dagbesteding hebben en dat ze daarnaast in staat zijn om voor hun kamer of appartement te zorgen. In de vorm van een gemeenschappelijke ruimte is er ook altijd de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, samen te eten, een spel te doen of televisie te kijken.  In deze omgeving verwachten we dat de bewoners in staat zijn om maatschappelijk te functioneren en ook steeds zelfstandiger te worden. Om in aanmerking te komen voor een plaats in een project is het nodig dat de bewoners met begeleiding zelfstandig kunnen wonen. We vertalen dit naar het hebben van een indicatie voor ZZP 3. Geïnteresseerden met een lichte verstandelijke beperking met ZZP 3 (VG) of met een ASS beperking kunnen zich melden bij de contactpersoon van WIW, zodat ze op de wachtlijst kunnen worden geplaatst of rechtstreeks in kunnen stromen als er appartementen leeg staan.

De Stichting WIW Projecten

De Stichting WoonInitiatief Waalre projecten  is opgericht in 2009 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17268919
RSIN 821556897

Het bestuur van de stichting:

Mevrouw E.M.A.van Sprang-Helmig, voorzitter
Vacature , secretaris
Mevrouw M.J.P. Bijenhof-Verhoeven, penningmeester.
Mevrouw J.L. van Bommel, bestuurslid

Postadres van het bestuur:

Beekdael 2,
5583TK Waalre

E-mailadres: stichtingwiw@gmail.com

De Stichting heeft als doel:
  • Het realiseren en in standhouden van kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autisme spectrum, die in staat zijn om met begeleiding zelfstandig te kunnen wonen
  • Het (doen) verlenen van de benodigde zorg aan de bewoners
  • Het bevorderen van het welzijn van de bewoners
  • Het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt en daartoe bevorderlijk is.

Zie verder onze statuten die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Beloningsbeleid:

bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Alle genoemde documenten kunt u bekijken via de documenten pagina